BVKMO
BELGISCH VERBOND VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
ALGEMEEN SECRETARIAAT : Stallestraat 90 - 1180 BRUSSEL
Telefoon : (02) 376.44.97 - FAX : (02) 376.01.71 - Email : jean.sole@skynet.be
FAMILIEPLAN VOOR ZELFSTANDIGEN


Op voorstel van Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Michel Daerden, minister van Pensioenen, heeft de ministerraad vijf maatregelen van het Familieplan voor Zelfstandigen goedgekeurd. Zelfstandigen zullen hiermee hun gezins- en beroepsleven beter kunnen verzoenen als ze ernstige familiale problemen hebben. Bepaalde maatregelen passen in het kankerplan.

 1. Begeleiding als het kind van de zelfstandige ernstig ziek is
  Zelfstandigen met een ernstig ziek kind (bijvoorbeeld kanker of een zeldzame ziekte) krijgen een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen en een gelijkstelling (behoud van pensioenrechten) voor het kwartaal dat op de onderbreking van de beroepsactiviteit volgt.

  Deze maatregel komt onder meer tegemoet aan een verzoek van verenigingen van patiënten, artsen en specialisten, die in het kader van het kankerplan een betere verzoening wilden van gezins- en beroepsleven voor ouders die een kind met kanker hebben. Zelfstandigen zullen verlof kunnen nemen om voor hun ziek kind te zorgen.

  Om op deze maatregel een beroep te kunnen doen, moeten zelfstandigen aan hun sociaal verzekeringsfonds een medisch attest bezorgen, dat de ernstige aandoening bevestigt. Het gaat om elke medische aandoening of ingreep, die door de arts van het kind als ernstig wordt beschouwd en waarvan de arts meent dat de zelfstandige familiale bijstand moet verlenen voor het herstel van het kind.

 2. Begeleiding van het levenseinde van het kind of de partner van de zelfstandige
  Het is de bedoeling een kader te scheppen om het levenseinde van het kind of de partner van een zelfstandige te begeleiden. De definitie “palliatieve zorgen” komt voort uit de definitie in de wetgeving voor werknemers. De ongeneeslijke aard van de ziekte, die met een medisch attest wordt bevestigd, geeft deze maatregel een uitzonderlijke eigenschap, die de toekenning rechtvaardigt van:
  • een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen en een gelijkstelling (behoud van pensioenrechten) voor het kwartaal dat op de beroepsonderbreking volgt;
  • een vaste uitkering, die in drie schijven wordt betaald, als de beroepsactiviteit wordt onderbroken. Die uitkering zal overeenkomen met maximaal 1.840 euro, het bedrag van twee maanden minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige.

 3. Technische verbeteringen van het moederschapsverlof
  Moederschapsuitkeringen zullen sneller dan nu worden betaald:
  • De drie weken verplichte rust en de facultatieve weken rust zullen ten laatste een maand na de laatste week moederschapsrust worden betaald.
  • Als de facultatieve moederschapsrust per week wordt genomen, zal de uitkering ten laatste een maand na de laatste week van elke rustperiode worden betaald.

 4. Verlenging van het moederschapsverlof als de baby in de week na de geboorte in het ziekenhuis wordt opgenomen
  Net zoals in het stelsel van werknemers zal een zelfstandige moeder gedurende een periode van maximaal 24 weken haar moederschapsverlof kunnen verlengen als in de eerste dagen na de geboorte van het kind wordt beslist dat het kind voor langere tijd in het ziekenhuis moet blijven.

 5. Overdracht van het moederschapsverlof aan de natuurlijke persoon die het kind in zijn gezin opvangt als de moeder overlijdt
  Als de moeder voor het einde van het moederschapsverlof overlijdt, kan de zelfstandige natuurlijke persoon, die zich over het kind ontfermt, verlof nemen om voor het kind te zorgen. Die persoon kan ook het bedrag krijgen van het deel van de moederschapsuitkering dat nog niet werd betaald.

  De minister van KMO’s en Zelfstandigen is tevreden dat deze maatregelen kunnen worden ingevoerd, in minder dan een jaar na de voorstelling van het Familieplan voor Zelfstandigen (maart 2009). Sabine Laruelle bewijst opnieuw dat ze aan de zijde staat van alle zelfstandigen en hun gezin. Deze maatregelen zullen op 1 januari 2010 van kracht worden.

PERSMEDEDELING VAN SABINE LARUELLE :
Kabinet van Sabine Laruelle
Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
John Hendrickx, persattaché
02 541 63 61 – 0494 57 79 65
30 november 2009