BVKMO
BELGISCH VERBOND VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
ALGEMEEN SECRETARIAAT : Stallestraat 90 - 1180 BRUSSEL
Telefoon : (02) 376.44.97 - FAX : (02) 376.01.71 - Email : jean.sole@skynet.be
back

| Belgian Sign Organization |  Inlichtingen | 
 |  Raad voor de Reclame |  Uitgave |  Jean Solé |  Statuten | Inlichtingen


PARTICIPATIEFONDS : STARTLENINGEN EN STEUNMOGELIJKHEDEN
Hoe aanvragen ?

Aanvragen voor deze leningen moeten worden ingediend bij één van de kredietinstellingen die een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten met het Participatiefonds. Een overzicht van deze instellingen kunt u bekomen bij het Participatiefonds, tel. 02/210.87.87, www.fonds.org.be
Wie een volledig overzicht wil van steunmaatregelen te bevordering van investeringen kunnen we de GOMOV-gids Investeren met Overheidhulp aanbevelen (meer info op tel 09/267.86.30)


DE TOEKOMST DANKZIJ DE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

In de privé-sector is het aantal handarbeiders gestegen van 1.132.480 in 1993 tot 1.145.849 in 1997, en het aantal hoofdarbeiders van 1.006.187 tot 1.070.163.

In het totaal stelden de KMO's van minder dan 100 personen 1.348.184 mensen tewerk, of 60,84 % van de werknemers in 1997, tegenover 1.290.255 mensen of 60,21 % in 1993.

Het belang van de KMO's blijft toenemen ondanks de fusies, de overnames en de zeer talrijke sluitingen. Er bestaat dus nog steeds een echte ondernemersdynamiek, vooral op het vlak van de informatica en de spitstechnologie. Kijk bijvoorbeeld naar het redelijk recente ontstaan en de formidabele ontwikkeling van IBA of Systemat, om nog maar te zwijgen van LERNOUT en HAUSPIE.

Terwijl onze grote vennootschappen worden overgenomen door grote buitenlandse ondernemingen, blijven de KMO's welig tieren, hoewel ze slechts 5 % van de overheidshulp genieten.
Iedereen heeft kans om werk te vinden in een KMO, voor zover de werkgever een echte motivering bemerkt vanwege de kandidaat die zich aanbiedt. Het diploma heeft weinig belang, behalve ter informatie, en diverse aanwervingsexamens zijn niet courant. Gelukkig maar, want sommige werknemers die achteraf erg waardevol bleken, zouden geen enkele kans op aanwerving gehad hebben volgens hun resultaten.

De werknemers die momenteel het meest gevraagd worden zijn informatici, secretariaatspersoneel-boekhouders, ontwerp(st)ers, technisch personeel, vaklui, bij voorkeur tweetalige verkopers en verkoopsters met een goede kennis van de informatica.
HET COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN

Dit College, dat werd opgericht door de wet van 22 maart 1995 (BS van 7 april 1995), heeft tot doel te helpen bij de toenadering tussen de burgers en de overheid. Het werkt aan het herstellen van het vertrouwen in onze instellingen door de burgers in staat te stellen zich bij problemen met de openbare besturen, zoals de belastingadministratie, de Rijksdienst voor Pensioenen, de RSZ, het RIZIV, enz… te richten tot het College.

Het is rechtstreeks afhankelijk van het parlement, en stelt dit in staat de uitvoering van zijn beslissingen te controleren en de aandacht van de regering te vestigen op de vaak onvoorziene gevolgen van bepaalde wetten en Koninklijke Besluiten.
Iedere betrokken persoon, natuurlijk of rechtspersoon, kan zich wenden tot het college, voor zover hij of zij eerst geprobeerd heeft het geschil met de administratie zelf op te lossen en de zaak niet het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure. Bemiddelaars mogen eveneens tussenkomen.

Het onderzoek van een klacht wordt opgeschort wanneer de aangeklaagde feiten het voorwerp uitmaken van een beroep voor de rechtbank of een georganiseerd administratief beroep. Dit verzoek schort de tussenkomst van het College van de federale Ombudsmannen op, dat evenwel zijn tussenkomst kan hernemen zodra hierover uitspraak werd gedaan, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van de rechterlijke beslissing.
Het College van de federale Ombudsmannen kan zijn bemiddeling aanbieden tussen de burgers en de administratieve overheid, ofwel wanneer deze veroordeeld is maar het vonnis niet uitvoert, of daarentegen wanneer de veroordeelde verzoeker uitvoeringsvoorwaarden vraagt.

Indien, om gelijk welke reden, de klacht buiten de bevoegdheid van het college valt, geeft dit de zaak door aan de bevoegde instantie, waarbij de verzoeker verwittigd wordt.
In principe behandelt het college van federale ombudsmannen geen feiten die anoniem aangeklaagd worden of die dateren van meer dan een jaar geleden. De federale ombudsmannen hebben de plicht samen te werken met de ombudsmannen en andere bemiddelaars opdat een klager nooit zijn recht op bemiddeling ontzegd wordt. De klachten moeten gericht worden aan het college van de federale ombudsmannen, Hertogstraat 43 te 1000 Brussel (telefoon: 02/289.27.27 - Fax: 02/289.27.28). Er wordt onmiddellijk een ontvangstbewijs geleverd. Aan de klager wordt meegedeeld welk gevolg aan zijn klacht gegeven wordt.

De evaluatiecriteria van de ontvankelijke klachten zijn de volgende: de conforme toepassing van de rechtsregels, de precieze en afdoende motivering van de handelingen van de administratie, het niet-machtsmisbruik of het tekort aan competentie, de juridische veiligheid en het respect voor het wettelijke vertrouwen dat de bestuurden moeten hebben in de overheid, de redelijke en rechtvaardige toepassing van de getroffen beslissingen, de gelijkheid van de burgers in de beslissingen en de onpartijdigheid van de overheid. Vermits de burgers zelf eerbiedig, waakzaam en aandachtig moeten zijn, moet het beheer van de overheid nauwkeurig en plichtmatig zijn. Dit impliceert voor de overheid respect voor het recht zich te verdedigen, te antwoorden binnen redelijke termijnen, waarbij de burger actief en passief geïnformeerd wordt in duidelijk en verstaanbaar taalgebruik.

Het publiek heeft recht op een fatsoenlijk onthaal in toegankelijke ruimtes. Het moet zich per telefoon kunnen richten tot een administratie die hem en zijn privé-leven respecteert.STRAFBEDINGEN EN MORATOIRE RENTES : NIEUWE REGELS

 1. STRAFBEDINGEN EN MORATOIRE RENTES: NIEUWE REGELS
  De wet van 23/11/98 voert realistische bepalingen in inzake strafbedingen en moratoire rentes. De rechter moet het strafbeding toepassen, maar hij kan het verminderen als hij van mening is dat de vastgelegde schadevergoeding buitensporig is. Hij moet echter een schadevergoeding toekennen voor de bewezen schade. Hij kan de contractuele interest verminderen zonder onder de wettelijke interest te dalen en kan op eigen initiatief ingrijpen zonder dat de partijen het vragen.

  Niet-betaling (voorbeeld van Strafbeding)
  Zonder enige voorafgaande ingebrekestelling en zonder andere kennisgeveing, zal iedere niet-betaling op om het even welke termijn van rechtswege de volgende effecten hebben: alle gegeven waarborgen worden opgeschort tot aan de ontvangst van de integrale betaling, met inbegrip van de bijkomende kosten, zonder dat deze opschorting de toegestane garantietermijn kan verlengen: zij leidt automatisch tot het vervallen van de termijn en maakt het geheel van onze schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar. Iedere verstreken of opeisbare schuldvordering levert ambtshalve een interest in ons voordeel op van 3 % bovenop de wettelijke interest, vanaf de datum van verzending van de factuur, waarbij iedere begonnen maand in zijn geheel gerekend wordt. Indien 15 dagen na een aangetekende aanmaning het bedrag van een factuur nog steeds niet betaald is, wordt aan het bedrag van de factuur, naast de moratoire rentes, een schadevergoeding toegevoegd voor administratieve kosten en geschilskosten en voor ontzegging van vlottend kapitaal. Deze schadevergoeding bedraagt 3000 F vast, verhoogd met 10 % van de opgeëiste som.

  Uitvoering van het contract
  Wie het contract niet uitvoert moet een forfaitaire vergoeding betalen voor de eventueel geleden schade. Als het contract een buitensporige compensatie voorziet, kan de rechter deze nietig verklaren en enkel rekening houden met de werkelijk bewezen geleden schade.

  Leverings- en uitvoeringstermijn (voorbeeld van contractuele bepaling)
  Wat wij vermelden zijn altijd benaderingen, die zo nauwkeurig mogelijk opgevolgd worden, zonder ooit gewaarborgd te zijn. Ongeacht de vertraging die een bestelling oploopt, er wordt altijd gevolg aan gegeven behoudens een door ons aanvaarde tegenorder. De hierboven voorziene gevallen schorten de uitvoering op van de leveringen, die worden hervat zodra het obstakel is verdwenen. Hetzelfde geldt als de betalingsvoorwaarden niet in acht genomen worden of als de te verstrekken inlichtingen ons niet tijdig bereiken. Behoudens uitdrukkelijke afwijking en bepaling van een strikte termijn, kan geen enkele vertraging voor de Koper het recht meebrengen de opdracht op te zeggen of zich elders te voorzien op onze kosten.

  De opname van een strafbeding in uw voordeel brengt de verplichting mee dat een strafbeding in het voordeel van uw klant voorzien moet worden, en dit in geval van niet-tijdige uitvoering van uw contract.
  U kunt dus aan uw bepaling "leverings- en uitvoeringstermijnen" toevoegen: "In geval van vertraging in de uitvoering die uitsluitend aan onze fout te wijten is, is een boete verschuldigd aan de klant ten belope van 0,8 % per maand van het bedrag van het niet-uitgevoerde deel van het contract, voor zover schade bewezen kan worden.
  Het maximum van de schadevergoeding mag niet groter zijn dan 10 % van de waarde van het niet-uitgevoerde deel van het contract.

 2. BEPALING VAN VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
  Onze uithangvoorzieningen, publiciteitsvoorzieningen en andere bijbehorende artikels zijn roerende goederen die geen onroerende goederen kunnen worden door incorporatie en niet verward kunnen worden met enig ander onroerend goed.
  Onze voorzieningen blijven dus ons eigendom tot aan de integrale betaling van de prijs. Onze klant moet erop toezien dit te laten weten aan wie zulks aanbelangt en moet de identificatietekens behouden tot aan de integrale betaling ervan.
  De eventuele kortingen, transportkosten, recuperatiekosten en herstellingskosten worden afgetrokken van een eventuele terugbetaling.
  N.B.: opdat deze bepaling geldig zou zijn, moet zij het akkoord van de klant gekregen hebben vóór de uitvoering van de bestelling.

 3. MORATOIRE RENTES
  De rechter heeft volledig het recht deze te verminderen op eigen initiatief zonder dat de partijen het vragen.
  Hij kan ze in ieder geval niet verminderen tot een percentage dat lager is dan dat van de wettelijke interest (momenteel 7 %).
  Logischerwijze moet hij een moratoire rente toekennen die overeenkomt met het normale bedrag van een kaskrediet (momenteel 3 à 4 % meer dan de wettelijke interest).

 4. VOORRECHT VAN DE ONDERAANNEMER
  Wij herinneren u eraan dat de onderaannemer, zij het voor informaticawerken, bouwwerken of andere, bij een faillissement wordt terugbetaald voor de andere niet-bevoorrechte of gewone schuldeisers en in functie van de datum van indiening van zijn schuldvordering bij de curator. De onderaannemers worden niet betaald naar verhouding van de beschikbare massa, maar in functie van de datum van indiening van hun schuldvordering.
  In geval van faillissement van de opdrachtgever, heeft u er dus belang bij een vlijtige advocaat te kiezen, die uw schuldvordering zo snel mogelijk indient bij de curator.

  Het probleem van heel wat mensen in België is dat zij zich niet inschrijven in een beroepsvereniging of interprofessionele vereniging, noch in een vakbondsorganisatie of consumentenvereniging.
  Wanneer zij een probleem hebben, richten zij zich onmiddellijk tot een advocaat, terwijl een eenvoudig telefoontje naar hun vereniging hen vaak zou kunnen ontraden een proces te starten en hen op de hoogte zou kunnen brengen van hun rechten.
DE SOCIALE VERKIEZINGEN

De sociale verkiezingen zijn aangekondigd in de bedrijven voor mei 2000. Zij hebben betrekking op alle bedrijven met meer dan 50 werknemers waar een vakbondsafvaardiging gewenst is. Elders is het een strijd van de vakbonden tegen de "rebelse" werknemers! Ongelooflijk en toch waar.

Vakbondsafvaardiging? Dat is de eerste moeilijkheid, aangezien er ondernemingen bestaan waar er geen is en waar het personeel, zelfs wie bij een vakbond is aangesloten, er geen wil. Het wil de rechtstreekse relatie werkgever-werknemer beschermen zonder bijzondere vakbondsinterventie. In dit geval worden de sociale verkiezingen beperkt tot het voorstellen door het personeel van een lijst vertegenwoordigers om deel uit te maken van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, het CPBW.

Ons Verbond van KMO's heeft altijd het menselijke en sociale karakter in de onderneming voorgestaan. Daarom is het verstandig de echte inzet te benadrukken en het heimelijke en voor de tewerkstelling gevaarlijke karakter te ontsluieren van de loer die deze verkiezingen de personen kunnen draaien die er de belangrijkste belanghebbenden van zouden moeten zijn: de werknemers.

Zo wordt een firma waarvan de werknemers, in overleg met de directie, hun eigen verkiezingen georganiseerd hebben waarbij de vier gewone leden en de vier plaatsvervangers werden verkozen en goedgekeurd door 56 personeelsleden op 57, omdat de laatste ziek was, vervolgd voor de Arbeidsrechtbank door het ABVV en zijn handlangers, op volledig illegale wijze, zoals de documenten in bijlage bewijzen.DE SOCIALE VERKIEZINGEN EN VAKBONDEN

De bescherming van de kandidaten begint een maand voor dag X (dag waarop de datum van de stemming wordt bekendgemaakt aan de mededelingenborden van de onderneming) en eindigt wanneer de verkozenen van de volgende verkiezingen hun functie opnemen. Totale duur: 4 jaar en 4 maanden.

Beschermingsvergoedingen
 1. Een eerste vergoeding die gelijk is aan het salaris van twee, drie of vier jaren, in functie van de anciënniteit.
 2. Een tweede vergoeding in functie van het deel van het mandaat dat te dekken blijft.
Normaal maximumtotaal van de vergoeding bij de aankondiging van de verkiezingen: 8 jaar en 4 maanden.

We begrijpen onmiddellijk waarom het interessant is voor slechte arbeiders en bedienden om hun kandidatuur te stellen.
Aangezien voor een firma die 50 personen tewerk stelt, 4 lijsten van 4 kandidaten en 4 plaatsvervangers kunnen worden ingediend, bekomen we in theorie 32 personen op 50 die beschermd worden, of 8 ABVV, 8 ACV, 8 ACLV en 8 NCK. Personen die niet gesteund worden door een erkende vakbond is het verboden zich kandidaat te stellen.

In principe zijn het de werknemers van de onderneming die, als de sociale verkiezingen niet of slecht georganiseerd worden, een beroep moeten doen op de Arbeidsrechtbank en, zoals het ABVV zegt in zijn gids: Als de procedure de mogelijkheid biedt een klacht in te dienen in de onderneming tegen een beslissing van de werkgever, moet deze mogelijkheid gebruikt zijn alvorens een beroep in te stellen bij de rechtbank. Wanneer niet binnen de wettelijke termijnen een klacht werd ingediend in de onderneming, is het beroep niet geldig (pagina 5, tweede paragraaf, vrije vertaling).
Zodra de verkiezingen hebben plaatsgehad, kunnen zij niet meer aangevochten worden op basis van onregelmatigheden die werden begaan bij de samenstelling van de kiezerslijst, de verdeling van de mandaten tussen de categorieën werknemers of de bekendmaking en de voorstelling van de kandidaten. Dergelijke onregelmatigheden hadden het voorwerp moeten uitmaken van een beroep vóór de verkiezingen (pagina 11, laatste paragraaf, vrije vertaling).

Vertegenwoordiging van werknemers die bijdrageplichtig zijn aan de RSZ

Een vakbondsafgevaardigde kan, volgens artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek, de klager of klagers vertegenwoordigen ondanks het feit dat de vakbond geen rechtspersoonlijkheid heeft maar mits een schriftelijke volmacht aan de afgevaardigde in kwestie.
Nochtans valt een vakbond, zonder opgave van rechtspersoonlijkheid en zonder opgave van verantwoordelijken, een werkgever aan, overigens zonder zich iets aan te trekken van artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de eisers verplicht de naam of namen te geven van de natuurlijke personen die tot de dagvaarding besloten hebben. Tenzij deze namen verstrekt worden, zal iedere verschijning opgeschort moeten worden. Deze vakbond steunt op de drie andere, zodat de werkgever tegenover de vier vakbonden staat.

Het is nog verbazingwekkender dat de anonieme vakbond nog durft aanspraak maken op niet alleen de toepassing van de wet, volgens zijn standpunt, maar ook op dwangsommen in zijn voordeel, en een bij voorraad uitvoerbaar vonnis vraagt, zelfs terwijl nog beroep mogelijk is.

Fiscale en sociale fraude van de vakbonden.
Zoals iedereen weet, en de belastingadministratie onlangs nog aantoonde in de zaak van het miljard van het ACV en de miljarden van het ABVV, is het onmogelijk vakbonden hun belastingen te doen betalen omdat elk van de leden vervolgd zou moeten worden voor zijn deel van de belasting. Met andere woorden, om 300.000.000 fr. belastingen of sociale lasten te recupereren, zou elk van de leden van de vakbond vervolgd moeten worden voor de terugvordering van een som van 150 frank, wat uiteraard onmogelijk is. Op zijn minst zouden de houders van de volmachten op de rekeningen er strafrechtelijk en burgerlijk aansprakelijk voor moeten zijn.

Recupereren van bedragen die terugbetaald moeten worden door de vakbonden
De werkgever die veroordeeld wordt tot het betalen van 2.000.000 frank aan de vakbond zonder de uitputting van de rechtsmiddelen af te wachten, kan dan weer onmogelijk het betaalde bedrag recupereren als hij zijn definitieve proces wint, omdat hij 12 miljard frank zou moeten voorschieten voor de kosten voor betekening van het vonnis en de recuperatie om van ieder lid van de vakbond een frank te eisen. Bovendien zouden die miljarden voorgeschoten moeten worden zonder interest. Verder zou hij ook de namen en adressen moeten kennen van de vakbondsmannen en -vrouwen die hij niet gekregen heeft, in strijd met de bepalingen van artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek.
De werkgever kan er zelfs niet op hopen zijn kosten te recupereren.

Hoe lang zal deze volstrekt onrechtvaardige en illegale situatie nog verderduren?

Hoe lang zullen de vakbonden de fiscus en de sociale zekerheid nog voor miljarden kunnen oplichten terwijl zij zich op absoluut hypocriete wijze kanten tegen de grote fiscale en sociale fraude, waarvan zij zelf het perfecte voorbeeld zijn.

Onafhankelijkheid van het Gerecht
Onder de rechters zetelen een of meer vertegenwoordigers van de klagende partij.
Nog verbazingwekkender is dat diezelfde vakbonden in de Arbeidsrechtbank een vertegenwoordiger hebben, sociaal adviseur, rechter en partij, die het uiteraard niet kan opnemen tegen zijn eigen vakbond.
De tweede sociale adviseur is normaal gesproken een werkgever of een zelfstandige, maar is in meer dan 80 % van de gevallen een kaderlid of zelfs een bediende die een Werkgeversverbond vertegenwoordigt dat niet in staat is echte onafhankelijken te vinden. Dit kaderlid of deze bediende kan zelf lid zijn van de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel of van een andere erkende vakbond, dus eveneens rechter en partij.

In principe is de enige neutrale persoon die overblijft de Voorzitter van de rechtbank, die precies gekozen wordt als rechter omdat hij sociaal ingesteld is. Wat is een sociale ingesteldheid? De uitgebuiten verdedigen tegen de uitbuiters, die uiteraard de werkgevers zijn, want in Wallonië staat werk verschaffen gelijk met de mensen uitbuiten.
Waaruit bestaat dan nog die komedie voor de Arbeidsrechtbank en het Arbeidshof, die leidt tot een veroordeling ambtshalve van wie alle verplichtingen heeft, ten voordele van diegenen die alle rechten hebben.Jean Solé

Jean Solé, voorzitter van BVKMO
VOORZITTER : Stallestraat 90 - 1180 BRUSSEL
Telefoon : (02) 376.85.57 - FAX : (02) 376.01.71 - Email : jean.sole@skynet.be
  LEVENSLOOP :
  • 3 jaar stage in een KMO, verkoper, verkoopdirecteur, administratief verantwoordelijke
  • Afgevaardigde Beheerder van PLASTISART NV van 1965 tot en met 1990 : 1e Prijs Best Presterende KMO van Charleroi in 1977.
  • Afgevaardigde Beheerder van ICHEC (6jaar)
  • Secretaris-general van EUROPMI van 1980 tot 1992
  • Voorzitter van BSO (12jaar) - Ere-voorzitter sinds 2003
  • Reeds 30 jaar zaakvoeder van BRUXELLES NEON : talrijke nationale en internationale prijzen voor design - Grote prijs van Amerika voor kwaliteit en service in 1995
  • Bestuurder van de Raad voor Reclame van 1979 tot 2004
  • Voorzitter van het Belgisch Verbond van Kleine en Middelgrote Ondernemingen sinds 1986

  BEHAALD DIPLOMA + INSTELLING :
  • Licentiaat Commerciële en consulaire wetenschappen - ICHEC